Today we build a brighter future

Bidra til å

Bremse klimaendringene

Verdenssamfunnet står overfor en betydelig omstilling dersom vi skal nå klimamålene for 2030. For å lykkes, kreves det kunnskap og endringsvilje hos både myndigheter, næringslivsaktører og forbrukere.

Spilka er forpliktet til å redusere miljøfotavtrykket til vår egen virksomhet, og til å hjelpe våre kunder og samfunnet til å gjøre det samme.

Vår miljøambisjon er å minimere fotavtrykket vårt ved å proaktivt styre vår innvirkning på biologisk mangfold og ved å fremme effektiv ressurs- og avfallshåndtering i hele verdikjeden.

Spilka har ingen utslipp utenom rent vann i tilknytning til vår produksjon og vi har et svært detaljert sorteringsystem som ligger til grunn for vår avfallshåndtering.

Sirkulærøkonomi på agendaen

Spilka har som mål å beholde materialressursene i kretsløpet så lenge som mulig og jobber etter målsetningene om å:

Designet for å vare

Å skape varige, bærekraftige verdier er viktig for oss i Spilka. Derfor er alle våre produkter er designet og testet for lang levetid. I tillegg benytter vi resirkulerbare materialer i produksjonen.

Avfall

Vår tilnærming til avfallshåndtering er basert på reduksjonshierarkiet: vi jobber for å finne måter å unngå, minimere og resirkulere avfall i stedet for å sende det til deponi.

Gjennomgående gjennom hele produksjonen er det lagt til rette for sortering ned på detaljert nivå, og dersom det er mulig gjenbrukes emballasje i den formen den er eller den bygges om.

Vår viktigste råvare er stål. Stål i seg selv er 100 % multiresirkulerbart, det vil si at stålet kan brukes igjen og igjen i det uendelige med minst like god kvalitet. Dette fører til lavere uttak av naturressurser og mindre påvirkninger på miljøet.

Alt av overskuddsmetall fra produksjonen gjenvinnes.

ESG Policy

Spilka er forpliktet til å følge grunnleggende miljø-, sosiale og styringsprinsipper.

Spilka er dedikert til bærekraftig vekst og verdsetter langsiktig lønnsomhet som samsvarer med riktig miljøatferd, sosial rettferdighet og bedriftens statsborgerskap. For å sikre bærekraftig vekst må selskapet vurdere sin ytelse og innvirkning på tre nøkkelspørsmål: miljø-, sosiale og styringsspørsmål (ESG-spørsmål).

Spilka mener ansvarlig verdiskaping til syvende og sist gir best avkastning. Derfor er prosedyrer for ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) arbeid en viktig del av Spilka sin strategi for å opprettholde fokus på dette området – både i investeringsbeslutninger og i forhold til selskapets daglige drift.

Aktuelle dokumenter