Today we build a brighter future

Vårt bidrag til

Et mer rettferdig og bærekraftig samfunn

Helt siden 1933 har vi brukt vår kunnskap til å utvikle og produsere holdbare produkter som verden trenger. Nå utvikler vi oss videre som et mer globalt selskap der fokus på bærekraftige løsninger utgjør en essensiell del av vår strategi.

Verden står i dag ovenfor globale utfordringer som gjør at vi alle må produsere og konsumere på nye måter. Ressursuttaket må ned, samtidig som lang levetid og sirkulærøkonomi må stå sentralt i all produksjon og utvikling.

Vi i Spilka vil bidra til et mer levedyktig og rettferdig samfunn ved å utvikle produkter og løsninger på innovative og effektive måter. Vårt strategiske fokus er rettet mot bærekraftig ressursbruk, hvor vi kan gjøre en forskjell i byggebransjen.

Dette er en bransje som globalt står for:

  • 40 % av klimagassutslippene
  • 40 % av avfallet
  • 40 % av energiforbruket
  • 40 % av materialforbruket


Vår ambisjon er å redusere dette betraktelig gjennom innovative, ombrukbare løsninger som er laget på en mest mulig ansvarlig måte, med vekt på ressurs- og energieffektivitet, med minst mulig påvirkning på klima og miljø, med respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, og i samsvar med gjeldende lover og regler.

I Spilka bryr vi oss både om det vi gjør, og måten vi gjør det på.

Vår visjon

Våre komplette løsninger skal bidra til enklere hverdager, mer solide bygninger og bedre ivaretakelse av omgivelsene.

Innovasjon og bærekraft

Sammen for å nå målene

Fokus på bærekraftige løsninger utgjør en essensiell del av Spilka sin strategi, og det er også forankret i vår visjon.

Bærekraft er sentralt innenfor vår utvikling av innovative løsninger, valg av underleverandører og produksjon.

Enklere hverdager for våre kunder - gjennom tett samarbeid, innovative løsninger og leveransesikkerhet som gjør de attraktive og konkurransedyktige.

Mer solide bygninger - gjennom unike og komplette løsninger innen vinduer, dører og fasade.

Bedre ivaretakelse av omgivelsene - gjennom bærekraftige løsninger, riktig materialvalg, god design, fleksibilitet og effektiv logistikk

Våre bærekraftsmål

Vi ønsker å være den beste partneren for alle som produserer bærekraftige bygg. Det stiller noen helt konkrete krav både til produktene våre og hvordan vi lager dem.

FNs bærekraftsmål gir det globale samfunnet et veikart for hvordan man kan bekjempe globale utfordringer knyttet til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Spilka støtter FNs bærekraftsmål, og i vår vesentlighetsvurdering har vi prioritert 3 bærekraftsmål der vi mener vi kan ha størst effekt og hvor vi søker å bidra positivt.

Hovedmål 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Delmål 8.2, 8.4, 8.5 og 8.8

Spilka har innovative løsninger som bidrar til økt produktivitet og effektivisering gjennom innovasjon og automatisering av arbeidskrevende prosesser. Dette bidrar også til å minimere arbeidsbelastningen og bidrar til et bedre arbeidsmiljø.

Spilka jobber for bærekraftig forbruk og produksjon med fokus på å minske ressursuttaket, øke levetiden på produkter og produksjon av gjenbrukbare eller resirkulerbare produkter.

Spilka er opptatt av ryddige arbeidsforhold, forplikter seg til å beskytte arbeiderrettigheter og å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Hovedmål 9

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Delmål 9.2 og 9.4

Spilka bidrar til inkluderende og bærekraftig næringsutvikling industrisysselsetting og bruttonasjonalprodukt gjennom industrialisert produksjon i Norge av innovative produkter med lang levetid.

Spilka bidrar gjennom sin produkter til mer effektiv bruk av ressurser, miljøvennlig innovasjon og industriprosesser, samt optimalisert materialbruk som minsker ressursuttaket.

Hovedmål 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Delmål 12.2 og 12.5

Spilka har bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser som en del av sin strategi.

Spilka bruker resirkulerte og gjenvinnbare råmaterialer, og har stort fokus på å redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og produkter designet for ombruk.