Spilka sitt samfunnsansvar

Respekt for menneskerettigheter og miljø er en integrert del av Spilkas verdigrunnlag. Spilka respekterer menneskerettighetene til alle individer og grupper som kan bli berørt av vår virksomhet. Dette inkluderer ansatte, leverandører, partnere, lokalsamfunn og de som er berørt av bruk og avhending av produktene våre.

Å respektere menneskerettighetene er en del av Spilka etiske retningslinjer (Code of Conduct), som vi forventer at alle våre ansatte følger. Spilkas styringsdokumenter vedrørende menneskerettigheter er godkjent og eid av Spilkas styre.

Vi har satt minimumskrav knyttet til menneskerettigheter til våre leverandører. Disse er angitt i Spilkas Code of Conduct. Innholdet er basert på de internasjonale konvensjonene om arbeidsforhold og miljø som er innarbeidet i lovverket i de fleste land. Disse retningslinjene forventer vi at alle våre ansatte følger.

Vi i Spilka har god oversikt over vår leverandørkjede, og vi forventer at våre leverandører følger og fremmer prinsippene som er nedfelt i Spilka Code of Conduct i sin egen leverandørkjede.

Spilka jobber kontinuerlig med å forbedre sosial rettferdighet og redusere miljøpåvirkningen gjennom hele verdikjeden vår, og har et godt system for oppfølging av våre leverandører.

Våre ulikheter betyr noe

Mangfold, inkludering og tilhørighet i Spilka

Våre 75 ansatte er en mangfoldig gruppe. Vi tror at mangfold og inkludering fører til mer innovasjon, læringskultur, bedre kundeforståelse samt høyere økonomiske resultater. Det gjør oss også til en bedre arbeidsplass.

FNs bærekraftsmål setter mennesker i sentrum, og mangfold, inkludering og tilhørighet er viktige nøkkelpunkt for å hjelpe oss å være et bærekraftig selskap.

Mangfold inkluderer hva vi som individer ikke har kontroll over, som alder, kjønn, etnisitet, evner, seksuell legning og personlighet, og hva vi kan kontrollere, som utdanning, arbeidsbakgrunn, språk, kulturell erfaring og så videre. Vårt mangfold gjør at vi kan tenke annerledes, tilnærme oss utfordringer annerledes og løse problemer annerledes

For å sikre at forskjellene våre utgjør en verdifull konkurransekraft, er vi avhengige av inkluderende lederskap og en kultur der alle føler tilhørighet. Inkludering er miljøet vi skaper slik at alle individer kan bidra med sitt fulle potensial. Tilhørighet er følelsen av at individets bidrag betyr noe.

Dette er en av våre kjerneverdier: Vi er ett Spilka.

Hos oss er hver og en en viktig puslespillbrikke i det som utgjør hele Spilka.

Code of Conduct

Våre etiske retningslinjer beskriver Spilkas forpliktelse og krav i forbindelse med spørsmål av etisk karakter som er knyttet til forretningspraksis og personlig atferd.

Spilka Code of Conduct gjelder for organisasjonen og dens individuelle ansatte, styremedlemmer, innleid personell, konsulenter, mellommenn og andre som opptrer på Spilkas vegne. Vi forventer at våre ansatte opptrer ansvarlig overfor sine kolleger, forretningspartnere og samfunnet.Vi er forpliktet til å handle i samsvar med alle relevante lover og forskrifter.

Å være en ansvarlig forretningspartner betyr at vi kontinuerlig engasjerer, påvirker og samarbeider med våre leverandører og forretningsforbindelser.Kravene dekker spørsmål knyttet til miljø, menneskerettigheter, anti-korrupsjon og arbeidsforhold, og er bygget på FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og andre internasjonale standarder.

Vi samhandler med en rekke interessenter, inkludert våre kunder, konkurrenter, leverandører, forretningspartnere, representanter, myndigheter, og lokalsamfunn. Vi er forpliktet til å samhandle med alle disse gruppene på en etisk og juridisk måte, og alltid vise integritet i alt vi gjør.

FNs Global Compact

I tillegg til Spilka's etiske retningslinjer, er prinsippene i FNs Global Compact plassert i kjernen av selskapets virksomhet.

FNs Global Compact er basert på ti prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og antikorrupsjon.

«FN Global Compact er et strategisk politisk initiativ for virksomheter som er forpliktet til å samkjøre sine operasjoner og strategier med ti universelt aksepterte prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. Ved å gjøre det kan virksomheten, som en primær drivkraft for globalisering, bidra til å sikre at markeder, handel, teknologi og finans går videre på måter som gagner økonomier og samfunn overalt.» (https://www.unglobalcompact.or...)

Spilka støtter disse prinsippene og bruker dem som grunnlag for sin virksomhet. Det er viktig for Spilka som internasjonalt selskap at «tredjepart» (inkludert agenter, leverandører, distributører) også er kjent med disse prinsippene og baserer sin virksomhet på dem. Dette er Spilkas mål i sin overvåking og dialog med tredjeparter.

Relevante dokumenter