Personvern

Ditt personvern er viktig for oss, og det er viktig at du føler deg komfortabel og trygg med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Derfor har vi rutiner og systemer som sikrer personopplysningene dine, og vi sørger for at kun de personene som behandler dine personopplysninger har tilgang til disse.

Innhenting av informasjon

Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer i vår kundeportal.

Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Dersom du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Opplysninger samles inn primært fra deg, for eksempel ved at du melder deg på våre nyhetsbrev eller lager en bruker i kundeportalen. Data samles også inn i forbindelse med at du bestiller eller handler hos våre selgere, eller bruker våre tjenester.

Hvilke personopplysninger vi samler inn fra våre registrerte bedriftskunder

 • Identifikasjonsinformasjon: Navn og firma
 • Kontaktinformasjon: Telefon- /mobilnummer epost, postadresse og hjemmeside
 • Kundeinformasjon: Varekjøp og transaksjonshistorikk
 • Finansiell informasjon: Betaling- transaksjonsdata og kreditthistorikk
 • Lovpålagte opplysninger: Bokføring, hvitvasking mm.


Behandling og bruk av personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til bl.a. å levere varer, tjenester og oppfylle de avtaler vi gjør med deg, samt å gi deg tilbud og utvikle gode brukeropplevelser. Videre brukes personopplysning i generell behandling og administrasjon av ditt kundeforhold hos oss. Vi kan også behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover- og forskrifter.

Eksempel på hva loven pålegger oss å bruke opplysningene til:

 • Kunnskap om deg som kunde
 • Bokføringskrav
 • Krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger


Personopplysninger kan også brukes i forbindelse med markedsføring, samt produkt- og forretningsutvikling. Formålet er å kunne utvikle virksomheten, produkter, varer, tjenester og kundeopplevelser, og gi deg som kunde tilbud og gode kundeopplevelser

Samtykke

Om du gir oss samtykke vil vi kunne behandle personopplysningene innenfor den formål du har samtykket til. Dette kan f.eks. være å sende deg informasjon om våre produkter og prosjekter samt hvilken måter du ønsker vi kontakter deg på, f.eks. nyhetsbrev eller mail. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke.

Utlevering av personopplysninger

Eksempel på til hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til:

 • Myndigheter
 • Foretak i AS Spilka
 • Leverandører
 • Betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere


Utlevering av slike opplysninger skjer ikke uten at det foreligger nødvendige avtaler om videre taushetsplikt.


Hvordan Spilka håndterer dine personopplysninger ovenfor tredjepart

 • For å forvalte kundeforholdet utleverer vi opplysninger om deg kun når det er nødvendig. Eksempler på områder hvor dette er nødvendig: Identifisering av deg
 • Oppfyllelse av våre avtaler og forpliktelser


Opplysninger blir videreformidlet med ditt samtykke eller om det er tillatt i henhold til lov, internt i Spilka til eksterne samarbeidspartnere og andre virksomheter som selger produkter for oss eller sammen med oss. For å kunne levere varer og tjenester kan vi også videreformidle opplysninger til andre servicefunksjoner i og utenfor Spilka.

Vi har også avtaler med utvalgte leverandører som inkl. behandling av personopplysninger på vegne av oss, f.eks. leverandører av IT-utvikling, drift og support.


Rett til innsyn

Du kan når som helst be om innsyn i dine personopplysninger som er lagret hos oss, og opplysningene lagres aldri over lenger tid enn det som er nødvendig.


Rett til korrigering

Du har krav på å få feilaktig eller ikke-komplett informasjon om deg selv korrigert, så sant det ikke ligger andre begrensninger i lovverk e.l.


Rett til å kreve sletting

Du har rett til å bli glemt, gjennom å kreve sletting av personopplysninger som ikke lenger er nødvendige. En virksomhet har rett til å nekte sletting dersom det finnes juridisk grunnlag, som for eksempel plikt til bokføring og lignende.


Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personlige opplysninger i et format som er maskinlesbart. Opplysningene kan også overføres til en annen behandlingsansvarlig, eksempel på behandlingsansvarlig kan være annen virksomhet som kunde ønsker at skal få opplysningene.


Rett til å motsette seg behandling

Du har retten til å reservere deg mot at personopplysningene dine behandles basert på en interesseavveining (berettiget interesse).

Du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger dersom du for eksempel anser opplysningene for ikke å være korrekte.


Lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger beholdes så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller for å kunne oppfylle de avtaler vi har med deg, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter.

Eksempel på lagringstid:

 • Bokføringslover 10 år
 • Betalingstjenester 5 år
 • Spilka 60 års garanti


Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt

Spørsmål ang personvern kan rettes til Spilka på email: office@spilka.com

Du kan også kontakte datatilsynsmyndighetene om du har innsigelser eller klage på hvordan vi forvalter dine personopplysninger.


Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er AS Spilka Industri, org.nr 916155808, Langrabben 71, 6013 Ålesund, Norway