Today we build a brighter future

Selskapsstyring og forretningsintegritet

Spilka er organisert etter norsk lov med en styringsstruktur basert på norsk selskapsrett. Vi er forpliktet til å anvende etisk forretningspraksis i samsvar med samfunnets lover og regler i hele organisasjonen og forsyningskjeden vår.

Videre er Spilka forpliktet til å følge grunnleggende miljø-, sosiale og styringsprinsipper. Spilka er dedikert til bærekraftig vekst og verdsetter langsiktig lønnsomhet som samsvarer med riktig miljøatferd, sosial rettferdighet og bedriftens statsborgerskap. For å sikre bærekraftig vekst må selskapet vurdere sin ytelse og innvirkning på tre nøkkelspørsmål: miljø-, sosiale og styringsspørsmål (ESG-spørsmål).

Spilka mener ansvarlig verdiskaping til syvende og sist gir best avkastning. Derfor er prosedyrer for ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) arbeid en viktig del av Spilka sin strategi for å opprettholde fokus på dette området – både i investeringsbeslutninger og i forhold til selskapets daglige drift.

Code of Conduct

Våre etiske retningslinjer gir sammen med gjeldende lover og forskrifter rammen for hva vi anser som ansvarlig forretningsatferd.

De etiske retningslinjene beskriver Spilkas forpliktelse og krav i forbindelse med spørsmål av etisk karakter som er knyttet til forretningspraksis og personlig atferd. Spilka Code of Conduct gjelder for organisasjonen og dens individuelle ansatte, styremedlemmer, innleid personell, konsulenter, mellommenn og andre som opptrer på Spilkas vegne.

Vi forventer at våre ansatte opptrer ansvarlig overfor sine kolleger, forretningspartnere og samfunnet.Vi er forpliktet til å handle i samsvar med alle relevante lover og forskrifter. Å bekjempe korrupsjon er en del av vårt samfunnsansvar – vi tolererer ikke korrupsjon i privat eller offentlig sektor.

Å være en ansvarlig forretningspartner betyr at vi kontinuerlig engasjerer, påvirker og samarbeider med våre leverandører og forretningsforbindelser.Kravene dekker spørsmål knyttet til miljø, menneskerettigheter, anti-korrupsjon og arbeidsforhold, og er bygget på FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og andre internasjonale standarder.

Vi samhandler med en rekke interessenter, inkludert våre kunder, konkurrenter, leverandører, forretningspartnere, representanter, myndigheter, og lokalsamfunn. Vi er forpliktet til å samhandle med alle disse gruppene på en etisk og juridisk måte, og alltid vise integritet i alt vi gjør.

FNs Global Compact

I tillegg til Spilka's etiske retningslinjer, er prinsippene i FNs Global Compact plassert i kjernen av selskapets virksomhet.

FNs Global Compact er basert på ti prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og antikorrupsjon.

«FN Global Compact er et strategisk politisk initiativ for virksomheter som er forpliktet til å samkjøre sine operasjoner og strategier med ti universelt aksepterte prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. Ved å gjøre det kan virksomheten, som en primær drivkraft for globalisering, bidra til å sikre at markeder, handel, teknologi og finans går videre på måter som gagner økonomier og samfunn overalt.» (https://www.unglobalcompact.or...)

Spilka støtter disse prinsippene og bruker dem som grunnlag for sin virksomhet. Det er viktig for Spilka som internasjonalt selskap at «tredjepart» (inkludert agenter, leverandører, distributører) også er kjent med disse prinsippene og baserer sin virksomhet på dem. Dette er Spilkas mål i sin overvåking og dialog med tredjeparter.

Åpenhetsloven

Spilka er bevisst sitt samfunnsansvar, og vi har et ansvarlig forhold til alle våre leverandører.

Å respektere menneskerettighetene er en del av Spilka etiske retningslinjer, som vi forventer at alle våre ansatte følger. Spilkas styringsdokumenter vedrørende menneskerettigheter er godkjent og eid av Spilkas styre.

Vi har satt minimumskrav knyttet til menneskerettigheter til våre leverandører. Disse er angitt i Spilkas Code of Conduct. Innholdet er basert på de internasjonale konvensjonene om arbeidsforhold og miljø som er innarbeidet i lovverket i de fleste land. Spilka forventer at våre leverandører følger og fremmer prinsippene som er angitt i Spilka Code of Conduct også i sin egen forsyningskjede

Har du spørsmål om vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som du ikke finner svar på retningslinjene våre kan du be om innsyn.

Vår redgjørelse etter åpenhetsloven finner du her

Aktuelle dokumenter

 • Spilka ESG Policy

  Download our latest version of Spilka ESG Policy

  Download
 • Spilka's Code of Conduct

  Download our latest version of Spilka's Code of Conduct

  Download
 • Spilka's Supplier Code of Conduct

  Download our latest version of Spilka's Supplier Code of Conduct

  Download